БАЛКАНСКИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

ЗАГЛАВИЕ
Балкански идентичности в българската култура
Български възрожденски идентификации - приложенията на християнството
Евреите в българската словесност от началото на ХIX век до Освобождението
Екзотичният друг - присъствия и употреби в дискурсите на българския ХIХ век
Турците в българската книжнина, ХV - ХVIII в.
Българската идентичност във възрожденската драматургия
Католическата църква в България и общностните идентичности на принадлежащите към нея верни през ХIХ и първата половина на ХХ век
Съседът като “друг” или “другият съсед” на българите. Поглед върху периодиката на Възраждането
Женската идентичност: норми, представи, образи в българската култура от XIX - началото на XX век
Жената като другото. Европейският контекст
Образи на българина в западната книжнина. ХIХ - началото на ХХ век.
Съседът между мира и войната (Българската литература за своя съсед в края на ХIХ - началото на ХХ в.).
Национализмът и другият – създаването на нация и национална държава на Балканите
Проблемът за националната идентичност в учебникарската книжнина, публицистиката и историографията през XVIII-XIX век
Образи на гърци и западноевропейци в българската книжнина през XVIII - XIX вeк
“Турската историческа теза” и нейните резултати
Българи и гърци: елементи от взаимната им оптика през ХХ век
Циганите в българската словесност през ХIХ век
Румънците и Румъния в българската книжнина 1878-1889
Конструирането на културния герой през българския ХIХ-ХХ век
Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет
Mетаморфозите на българските неогностици
Български образи във Франция: Граници, алтернативи (ХХ в.)
Два идеологически подхода към вернакуларизацията на книжовния сръбски език в края на XVIII и през първата половина на XIX век
Балканските идентичности през призмата на тюрклюка
Различните в своята култура. Маргинали и аутсайдери
Търсене на идентичност и образът на Европа у гърците от ХVII до началото на ХIХ век
Карикатурна политика или политиката в карикатура
Познаваш ли страната, където проектите цъфтят?
Към проблема за формирането на националната идентичност и създаването на национални държави на Балканите
Образът на “турчина” в българската проза от XIX и XX век: Тема и вариации по един мит на балканската национална идентичност
Тоталитарните идентитети: Со посебен осврт кон феноменот „Голи Оток“
Литературната рецепция и “балканската литературна идентичност”
Балкански места на паметта. Терминът Македония и образът на Никола Вапцаров в българския и македонския времепространствен континуум
Криза, Изток и Запад като понятия, имплициращи българските културни дилеми в светлината на литературно-критичните текстове от 30-те години на XX век
Въпросът за conditio bulgarica в контекста на богомилския мит
Завладяването на Константинопол като митичен сюжет
Българският разказ за падането под османска власт: исторически канон без месианистичен мит
Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество
Османското време в българските текстове през ХІХ и ХХ век
Елинизмът и създаването на съвременна Гърция
Мит срещу мит: нацията като етническо наслагване
Исторически кризи и митове на националната идентичност: няколко илюстрации от българската литература на xx в.