Заглавие Автор
Балкански идентичности в българската култура Николай Аретов
Български възрожденски идентификации - приложенията на християнството Николай Чернокожев
Евреите в българската словесност от началото на ХIX век до Освобождението Олга Тодорова
Екзотичният друг - присъствия и употреби в дискурсите на българския ХIХ век Инна Пелева
Турците в българската книжнина, ХV - ХVIII в. Росица Градева
Българската идентичност във възрожденската драматургия Николета Пътова
Католическата църква в България и общностните идентичности на принадлежащите към нея верни през ХIХ и първата половина на ХХ век Иван Еленков
Съседът като “друг” или “другият съсед” на българите. Поглед върху периодиката на Възраждането Надежда Александрова
Женската идентичност: норми, представи, образи в българската култура от XIX - началото на XX век Красимира Даскалова
Жената като другото. Европейският контекст Амелия Личева
Образи на българина в западната книжнина. ХIХ - началото на ХХ век. Рая Заимова
Съседът между мира и войната (Българската литература за своя съсед в края на ХIХ - началото на ХХ в.). Румяна Конева
Национализмът и другият – създаването на нация и национална държава на Балканите Реджеп Бозтемур (Анкара)
Проблемът за националната идентичност в учебникарската книжнина, публицистиката и историографията през XVIII-XIX век Надя Данова
Образи на гърци и западноевропейци в българската книжнина през XVIII - XIX вeк Надя Данова
“Турската историческа теза” и нейните резултати Бюшра Ерсанлъ (Истанбул)
Българи и гърци: елементи от взаимната им оптика през ХХ век Саня Велкова
Циганите в българската словесност през ХIХ век Кета Мирчева
Румънците и Румъния в българската книжнина 1878-1889 Благовест Нягулов
Конструирането на културния герой през българския ХIХ-ХХ век Владимир Трендафилов
Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет Јасмина Мојсиева-Гушева
Mетаморфозите на българските неогностици Гражина Шват-Гълъбова (Варшава)
Български образи във Франция: Граници, алтернативи (ХХ в.) Рая Заимова
Два идеологически подхода към вернакуларизацията на книжовния сръбски език в края на XVIII и през първата половина на XIX век Любомир Попович (Белград)
Балканските идентичности през призмата на тюрклюка Йорданка Бибина
Различните в своята култура. Маргинали и аутсайдери Амелия Личева
Търсене на идентичност и образът на Европа у гърците от ХVII до началото на ХIХ век Олга Кациарди-Херинг (Атина)
Карикатурна политика или политиката в карикатура Добринка Парушева
Познаваш ли страната, където проектите цъфтят? Борис Минков
Към проблема за формирането на националната идентичност и създаването на национални държави на Балканите Ян Рихлик (Прага)
Образът на “турчина” в българската проза от XIX и XX век: Тема и вариации по един мит на балканската национална идентичност Мари Врина-Николов (Париж)
Тоталитарните идентитети: Со посебен осврт кон феноменот „Голи Оток“ Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие)
Литературната рецепция и “балканската литературна идентичност” Румяна Л. Станчева
Балкански места на паметта. Терминът Македония и образът на Никола Вапцаров в българския и македонския времепространствен континуум Йоланта Суйецка (Варшава)
Криза, Изток и Запад като понятия, имплициращи българските културни дилеми в светлината на литературно-критичните текстове от 30-те години на XX век Олга Гроновска (Варшава)
Въпросът за conditio bulgarica в контекста на богомилския мит Гражина Шват-Гълъбова (Варшава)
Завладяването на Константинопол като митичен сюжет Николай Аретов
Българският разказ за падането под османска власт: исторически канон без месианистичен мит Десислава Лилова
Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество Евгения Иванова
Османското време в българските текстове през ХІХ и ХХ век Надя Данова
Елинизмът и създаването на съвременна Гърция Антонис Лиакос (Атина)
Мит срещу мит: нацията като етническо наслагване Джон Хъчинсън (Лондон)
Исторически кризи и митове на националната идентичност: няколко илюстрации от българската литература на xx в. Мари Врина-Николов (Париж)