Евелина Ламбрева Йекер

 • Възраст
  53 г.
 • Пол
  Жена
 • Етническа принадлежност
  принадлежност: българска
 • Религия
  българска православна
 • Образование
  висше
 • Семейно положение
  омъжена, един син на 32 години
 • Място на раждане
  Стара Загора, България
 • В момента живея в (селище, държава)
  Цуг, Швейцария

1. След двадесет години живот в Швейцария определям идентичността си като бикултурна, българско-швейцарска.

2. Не бих могла да подредя йерархично различните аспекти на идентичността си, тъй като за мен те са равностойни и равнопоставени сфери в цялостната ми представа за себе си, от концепцията ми за себе си. Тези сфери са като камъчетата на римска мозайка, затова не бих могла да ги степенувам според йерархични принципи.

3. Себевъзприятието и себеоценката ми в процеса на общуване със съответната социална среда, личният ми житейски опит, езиците (български и немски, тъй като съм израснала с двата езика), самочувствието ми, повлияно от различни преживявания в непосредственото ми обкръжение в България (родители, роднини, учители, приятели, университетски преподаватели, колеги, началници) и в Швейцария (съпруг, семейство, работодатели, колеги, приятели), християнските ценности, както и политическата обстановка в България до 1996 година, и в Швейцария след 1996 година.

4. Идентифицирам се в голяма степен с психоаналитичните виждания на Зигмунд Фройд, с музиката на В. А. Моцарт, с революционната женскост на Жорж Санд и Лу Андреас Саломе, с раздвоеността на Артур Шницлер между медицина и литература, с мисловното богатсво на Елиас Канети, а отскоро и с героинята Вайълет Кроли, Вдовицата графиня на Грантъм от сериала „Имението Даунтън“, превъплътена превъзходно от Маги Смит.
Музикалните ми предпочитания се оказват променливи във времето, но мисля, че и те биха могли да отразят различните етапи от оформянето на идентичността ми.

5. Те присъстват в цялото творческо наследство на изброените от мен творци.

6. Ролята на утвърдената ми вече бикултурна идентичност като съвкупност от две компоненти: тази, за която сама се смятам, и тази, за която ме смятат другите, е решаваща за справянето с живота и оцеляването ми.

7. Стабилната идентичност (с нейните две централни компоненти - рефлексивна и идентификаторна) е важна предпоставка за добро психично здраве, за достатъчна сила на Аз-а, за отстояване на житейската концепция и съответно за справянето с предизвикателствата на битието. При мен лично идентичността ми винаги е играла важна роля в постигането на целите ми в живота.

8. След задължителния процес на адаптация към новата среда, през който минава всеки, попаднал на ново място, при мен последва изграждането на онази бикултурна идентичност, в която успях избирателно да обединя значими за мен страни от българския и швейцарския менталитет, от двете култури, ценностни системи, бит, традиции и правила за междучовешко общуване.

9. Човек носи корените си навсякъде със себе си- и старите, и новите, а идентичността пониква именно от тези корени.

10. Според мен е важно да уточня, какво разбирам под идентичност. В моите виждания е залегнала концепцията на Ерик Ериксон, според която идентичността не е статична даденост, представлява чувството за еднаквост със себе си във времето, и се определя както от себевъзприятието на индивида като единствен и неповторим в света, така и от съвпадението между себевъзприятието и чуждото възприятие за него. Концепцията за постмодерната идентичност като фрагментирана, полицентрична (патчуърк) идентичност, постоянно променяща се според това, кой стои насреща ни и с кого се намираме в интеракция, ми е чужда, неприемлива, и съответно на това не мога да я отнеса към себе си.