Анкета

Анкетата е част от проекта „Балкански идентичности в българската култура" и има за цел да изследва представите на анкетираните за собствената им идентичност. Въпросите се основават на представите за идентичност, предложени и използвани в проекта.

Анкетата е насочена към хора със сложна в някакъв смисъл лична идентичност (хора, които живеят извън своята етническа и/или верска среда, хора със смесени бракове или родени в смесени семейства и пр.)

Анкетата има два варианта. Единият е по-разгърнат и е насочен към лица с известна хуманитарна подготовка или по-задълбочени познания и интереси по проблема, както и към хора, склонни да формулират по-разгърнато своите представи. Този вариант предполага анкетираният да посочи име, професия, възраст, както и различни темпорални сведения (от колко години е част от някаква общност, как са се променяли собствените му представи във времето и с възрастта, и пр.)

Анкетираните бяха поканени да отговорят на следните въпроси:

Визитна картичка
Име
Възраст
Пол
Етническа принадлежност
Религия
Образование
Семейно положение (вкл. деца)
Място на раждане (селище, държава)
В момента живея в (селище, държава)

Въпроси

  1. Как бихте определили своята идентичност?
  2. Как бихте подредили йерархично вашите идентичности (полова, верска, национална, професионална, социална, семейна и пр.)? Изменяла ли се е тази подредба във времето или под влияние на други обстоятелства? Забелязали ли сте тези промени?
  3. Давате ли си сметка за въздействията, които са оформили вашата идентичност? Кои са те?
  4. С какви образи (фигури) и сюжети се идентифицирате? Какви образи (фигури) и сюжети изразяват най-добре вашата идентичност? Виждате ли връзка между музикалните ви предпочитания и идентичността Ви?
  5. Присъстват ли тези образи, фигури и сюжети в книги, филми или някакви други повествователни текстове? Кои са те?
  6. Как бихте определили ролята на вашата идентичност във вашия живот? Помага или пречи (и при какви обстоятелства).
  7. Вашата идентичност е нетипична (Вие живеете в чужда етническа/религиозна среда, родителите Ви имат различен етнически/религиозен произход, Вашият (брачен) партньор е различен от Вас...) Какво следва от това?
  8. Вие не живеете в селището (региона) в който сте се родили и израсли. Какво следва от това?
  9. Какво бихте прибавили към дадените вече отговори?

Тъй като въпросите са стандартни, те не са повтаряни при отговорите.

Тестовият вариант на анкетата включва адаптирани варианти на същите въпроси, допълнени от възможни отговори. Този тип проучване се осъществява със съдействието на други колеги, които предложиха допълнителни промени към анкетната карта. Това налага представянето на конкретната анкетна карта при груповите анкети и тяхното обобщаване.

Отговарят:

Светлана Иванова Караджова
Цветана Димитрова
Ваня Ангелова
Мария Келберт
Андриана Хишам Хамас
Маргарита Желязкова
Бисерка Рачева
Вера Траянова
Майре Бориславова Буюклиева
Надия Бойко
Даниела Иванова-Найберг
Елена Николова Тюфекчиева
Евелина Ламбрева Йекер
Георги Адамов
Яна Букова
Ирен Иванчева-Мерджанска
Арманд Басмаджиян
Десислава Пътева
Дора Дабаш
Фотини Янис Христакуди-Константиниду
Николай Бойков
Студенти в Люблин
Петър Сотиров
Димитър Бочев
Златко Енев
Дина Йорданова
Василис Марагос
Анджела Джийн Родел
Херкулес Милас
Анкета сред българите в Португалия
Гражина Шват-Гълъбова
Барбара Рийвс-Елингтън
Петер де Клерк
Розия Самуилова
Невенка Мартин
Раймон Детрез
Мари Врина-Николов
Алберт Нисим Бенбасат
Атанас Славов
Елка Николова-Агощон
Елен Елиас-Бурсац
Обобщение